FANDOM


Trang này chứa tất cả các tweet được gửi từ @The_WLB trên Twitter khi một yêu cầu mới được gửi ở các trang Yêu cầu chỉnh sửa hay Yêu cầu dịch thuật. Trong trường hợp yêu cầu chỉnh sửa, chúng tôi sẽ chỉ gửi một tweet, nhưng trong trường hợp yêu cầu dịch thuật, chúng tôi sẽ tweet bằng cả ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ cần dịch đến.

Lưu ý: Bạn cần phải đảm bảo rằng những lời nhắn dưới đây không quá 120 kí tự. Nếu không, chúng sẽ không chứa vừa một tweet.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.